Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

Obóz Katarakta

według Jane Bowles


Nie możesz przebywać na zewnątrz częściej niż w domu. Jeśli zaczniesz tak robić, to jak będzie wyglądał twój dom? Gdzie zamieszkasz? Skąd wyjdziesz na podwórko, jeśli twój dom będzie podwórkiem? Będziesz siedziała/siedział cały czas na zewnątrz, myśląc, że znajdujesz się w środku?!

 

Główna bohaterka Harriet, jest jak holenderski artysta Bas Jan Ader, który w 1975 roku zaginął bez śladu podczas własnego performansu. Próbował wówczas przepłynąć Atlantyk jednoosobową łodzią żaglową. Harriet również oddala się od znanego i bezpiecznego lądu. Jej Atlantykiem jest Obóz katarakta - miejsce cudownego zniknięcia.

"Obóz Katarakta" to spektakl ruchowy inspirowany słynnym opowiadaniem amerykańskiej pisarki Jane Bowles. Bowles napisała opowiadanie w trakcie swojego pobytu w Maroko, tekst ukazał się w 1949 roku w magazynie "Harpers Bazaar".

 

Spektakl wyreżyserowała Dominika Knapik – niezwykle ceniona choreografka, tancerka oraz aktorka, która w 2015 roku była nominowana do Paszportów Polityki.

 

reżyseria i choreografia Dominika Knapik

dramaturgia/scenariusz Łukasz Wojtysko

muzyka Tomasz Kowalski

kostiumy Hanka Podraza

scenografia Michał Budny

reżyseria świateł Jacqueline Sobiszewski

asystent reżysera Magdalena Urbańska 

inspicjent Anna Wójcicka 

 

obsada

Harriet Aleksandra Cwen (gościnnie)

Sadie Agnieszka Kościelniak

Evelyn Bożena Adamek

Bert Dominik Stroka (gościnnie)

Indianin Jerzy Swiatłoń

Beryl Małgorzata Haduch (gościnnie)

 

DOMINIKA KNAPIK - (ur. 1979 roku w Kra­ko­wie) – cho­re­ografka, tan­cerka i aktorka. Absol­wentka PWST w Kra­ko­wie. Sty­pen­dystka pre­sti­żo­wego pro­gramu Dan­ce­Web Europe, Art Sta­tions Foun­da­tion w 2007 roku, Art­sLink w 2009 (Dance New Amster­dam, NY), Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w 2011 roku oraz rezydencji artystycznych (m.in. Tanzhaus Dusseldorf). W 2012 roku zor­ga­ni­zo­wała i kura­torowała festi­wal „Nowy taniec w sta­rym Kra­ko­wie” oraz współ­pracowała jako kura­tor tańca dla Kra­kow­skich Remi­ni­scen­cji Teatral­nych. Od 2012 wykłada na Wydziale Aktor­skim PWST w Kra­ko­wie. W 2008 roku zało­żyła wraz z Wojt­kiem Klim­czykiem kolek­tyw arty­styczny Hara­kiri Far­mers, w ramach którego zrealizowała kilkanaście interdyscyplinarnych projektów.

 

Regu­lar­nie współ­pra­cuje z teatrami dra­ma­tycz­nymi w Pol­sce i za gra­nicą, two­rząc cho­re­ogra­fie do spek­takli dra­ma­tycz­nych (m.in. Igi Gań­czar­czyk, Ewe­liny Mar­ci­niak, Jana Klaty, Mai Kle­czew­skiej, Radka Rych­cika, Bog­dana Hus­sa­kow­skiego, Anny Smo­lar, Anny Augu­sty­no­wicz, Pawła Łysaka). Realizuje wła­sne pro­jekty taneczne („Testa­ment Opty­mi­sty”, Teatr Łaź­nia Nowa), filmy („There”), jak rów­nież spek­takle dra­ma­tyczne („BANG BANG”, Teatr im. Ste­fana Jara­cza w Łodzi). Laureatka licznych nagród (m.in. I nagroda w konkursie „Nowe Sytuacje” na festiwalu Malta za spektakl „keret”, główna nagroda w konkursie OFF PPA,  Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa). W 2015 roku nomi­no­wana do „Pasz­portu Poli­tyki” w kate­go­rii „Teatr”.

 

Styl Dominiki Knapik charakteryzuje się poczuciem humoru oraz swobodnym korzystaniem z różnych dziedzin sztuki. Jego materią są codzienne gesty poddane silnej formalizacji.


Bilety:

normalne 35 zł

ulgowe 25 zł

07 Kwietnia 2017 godzina 19.00

06 Kwietnia 2017 godzina 19.00

17 Lutego 2017 godzina 19.00

16 Lutego 2017 godzina 19.00

18 Stycznia 2017 godzina 19.00

17 Stycznia 2017 godzina 19.00

14 Stycznia 2017 godzina 19.00

13 Stycznia 2017 godzina 19.00

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej