Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór ofert do Programu pn. „Filmoteka Małopolska Edycja 2018”

 

PRZEDMIOT PROGRAMU:

 

Organizatorem edycji 2018  jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 380.000 złotych

 

  1. Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską, w trzech kategoriach:

  2.   „Małopolska dawniej”: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych  z dziedzictwem kulturowym, sztuką a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

  3.   „Małopolska dziś”: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

  4.    „Małopolska. Moja wolność”:  Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) podkreślające znaczenie wolności oraz jej wpływu na współczesność i przyszłość we wszystkich aspektach życia, w kontekście 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę.

 
 

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto , a na produkcję notacji max. 5000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 75% kosztów realizacji.

 

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury w terminie wyznaczonym w Regulaminie.

 

Wyłonienie najlepszych ofert (rozstrzygnięcie)  nastąpi do dnia 15 maja 2018 r.

 

Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych: MOS www.mos.art.pl, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, www.slowacki.krakow.pl, Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięcia Programu przez Jury.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Formularz Wniosku „Filmoteka Małopolska” wraz z załącznikami.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Regulamin Projektu „Filmoteka Małopolska” edycja 2018

1. Załącznik nr 1 - Wniosek do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2018 r.

2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenia do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2018 r.

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2018 r. - Film.

4. Załącznik nr 3a - Wzór umowy do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2018 r. - Notacja.

5. Załącznik nr 4 - Wzór Raportu częściowego filmu.

6. Załącznik nr 5 - Wzór Raportu  końcowego filmu.

7. Załącznik nr 5a - Wzór Raportu  końcowego notacji.

8. Załącznik nr 6 - Wzór metryki filmu.

 

TERMIN NABORU:

 

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 8 marca do dnia 9 kwietnia 2018r.

 

ORGANIZATOR/OSOBA DO KONTAKTU:

 

 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków

 

Lucyna Marchewczyk tel. 012 424 45 19

e-mail: marchewczyk@slowacki.krakow.pl

 

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT:

 

Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD  (z widocznym dopiskiem „FILMOTEKA MAŁOPOLSKA”) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny:

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Plac św. Ducha 1

31-023 Kraków (Kancelaria Teatru, I piętro)

 

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie

Wzór umowy

Wzór umowy- notacja

Wzór raportu częściowego

Wzór raportu końcowego

Wzór raportu końcowego_ notacja

Wzór metryki filmu

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej